Agenda

vanaf datum t/m datum plaats locatie omschrijving vanaf tijdstip t/m tijdstip
18-01-2018 18-01-2018 Boalsert De Stipe Nij jiersresepsje 19:00
20-01-2018 20-01-2018 Bolsward Gasthuisketk vrijwilligersfeest 16:30 20:00
27-01-2018 27-01-2018 Koudum komt De BierTroubadour 20:00
28-01-2018 28-01-2018 Wommels H├║skeamerkonsert Besletten 16:00 10:28
09-02-2018 09-02-2018 Bolsward Volgt De BierTroubadour 20:00
24-02-2018 24-02-2018 Elahuizen De Nieuwe Melkfabriek De BierTroubadour 20:00
09-03-2018 09-03-2018 Nijland Herberch fan Nylan De BierTroubadour 20:00 22:30
11-03-2018 11-03-2018 Woudsend 't Ponkje De BierTroubadour 15:00
17-03-2018 17-03-2018 Pingjum De Nije Trije De BierTroubadour 20:00 23:00
02-04-2018 02-04-2018 Nylân Aaipop festival De BierTroubadour op het grootste Friestalige festival ter wereld! 14:00 22:00
19-05-2018 19-05-2018 De Lemmer De Held van '63 Pinksterweekend! 21:00
21-05-2018 21-05-2018 Boalsert Broereplein Rijwiel Elfstedentocht 10:30 16:00
03-06-2018 03-06-2018 Ljouwert Hockeyclub Leeuwarden Feestje 16:30
06-07-2018 06-07-2018 Komt Komt Bruloft 20:00
19-08-2018 19-08-2018 Exmoarre feesttinte Tintetsjinst 14:00 15:00
24-08-2018 24-08-2018 De Jouwer Ferskate plakken Joure Swingt 16:00 21:00
15-09-2018 15-09-2018 Boazum Boazumer Mjitte M. de Jong partij 17:00