Wolkom

 

Dit is de webside fan Jan Nota!!!

Foar degene dy net witte wa't Jan Nota is: Jan Nota is de Trûbadoer foar gesellige live en sfear muzyk op byf. Bedriuwsfeestjes, reünys, op strjitte, yn ‘e kroech, by keatspartijen, fuotbalkantines ensaf.

Mar ek in trûbadoer mei in eigen repertoire, sa is Jan Nota te boeken mei syn lietsjesprogramma Blinder!

Foar mear ynformaasje oer prizen en datums kinne jo een e-mailtsje stjoere nei jannota@hotmail.com of skilje mei it nûmer 06-48255020

Hâld Jan Nota.nl yn de gaten  foar nije nûmers en nije foto’s. Binnen koart feroaret der noch fan alles.

Aginda

datum plak lokaasje
23-12-2018 Franeker Franequar Loskop
24-12-2018 Sneek Poiesz Noorderhoek
31-12-2018 Easterwierum Rydwei 2
06-01-2019 Bolsward De Groene Weide
12-01-2019 Workum Bar Societeit Noardeinde
lit alle optredens sjen

Jan op Spotify